Stadgar

.

STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN FOGELSTAD

Ladda ned som PDF

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda är att vara radikal och utmana sin samtid genom

   • Att stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid. Detta sker i
    inkluderande och icke-diskriminerande anda och månar om att särskilt ge plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor.
   • Att skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog. Särskild vikt läggs vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism , jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning bildning och konst.
   • Föreningen får äga fastigheter.

2 § Sammansättning
Föreningen är öppen för alla och samlar fysiska personer som vill utveckla och stödja Fogelstad och ställer sig bakom 1 § ändamålet med föreningen

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut på ett årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar tillfalla Insamlingsstiftelsen Fogelstad

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet och ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

9 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utsänds senast fyra veckor före mötet. Förslag till mötet, motioner, ska vara styrelsen tillhanda före den 15 april . Rösträtt vid årsmötet har varje medlem som betalt medlemsavgift.

10 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

11 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
a) Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare för mötet. Justerarna fungerar även som rösträknare.
b) Styrelsens verksamhetsberättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
e) Fastställande av medlemsavgiften
f) Behandling av inkomna förslag, som tillsammans med styrelsens yttrande skall vara utsända till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
g) Val av ordförande på ett år
h) Val av övriga styrelseledamöter på två år, varav minst två ska kvarstå ytterligare ett år.
i) Val av två revisorer, två års mandattid.
j) Val av valberedning, minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. I valberedningen får inte ingå ledamot av vänföreningen eller stiftelsen styrelse. Valberedningen har till uppgift att under året ta upp förslag på ledamöter till styrelserna i stödföreningen och stiftelsen.
k) Redogöra för vänföreningen Fogelstads verksamhet.
l) Nominering av ledamöter till stiftelsens styrelse.

Föreningsmöten
Föreningsmöte bör hållas minst 2 gånger per år, förutom årsmötet.
Till möten inbjuds förutom föreningens medlemmar även stiftelsens styrelse.

12 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

STYRELSEN

13 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 2-6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

14 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.