Stadgar

.

STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN FOGELSTAD

Ladda ned som PDF

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda genom att vara radikal och utmana sin samtid genom 

 • Att stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid. Detta sker i inkluderande och icke-diskriminerande anda och månar om att särskilt ge plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor. 
 • Att skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog. Särskild vikt läggs vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning bildning och konst. 
 • Föreningen får äga fastigheter. 

2 § Sammansättning 

Föreningen är öppen för alla och samlar fysiska personer som vill utveckla och stödja Fogelstad och ställer sig bakom 1 § ändamålet med föreningen 

3 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

4 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet på ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

7 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar tillfalla Insamlingsstiftelsen Fogelstad. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

8 § Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet och ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 

FÖRENINGSMÖTE 

9 § Föreningsmöten 

Föreningsmöten syftar till att föra dialog med medlemmarna. Föreningsmöte bör hållas minst 2 gånger per år, förutom årsmötet. Till möten inbjuds förutom föreningens medlemmar även stiftelsens styrelse. 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE 

10 § Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utsänds senast åtta veckor före mötet. Förslag till mötet, motioner, ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före mötet . Handlingarna tillsammans med styrelsens yttrande över motioner ska vara medlemmarna tillhanda två veckor före mötet. Rösträtt vid årsmötet har varje medlem som betalt medlemsavgift för innevarande år. 

11 § Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

12 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötespresidium: ordförande och sekreterare 
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av mötesordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
 12. Behandling av inkomna förslag, motioner
 13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 15. Val av ordförande på ett år 
 16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år 
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
 20. Årsmötets avslutande

13 § Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är även skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

STYRELSEN 

14 § Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande samt 6-10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

15 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

16 § Styrelsens ansvar och uppgift

Styrelsens arbetar på medlemmarnas uppdrag och leder föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets och föreningsstyrelsens beslut. Styrelsen är även ansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen är navet för samordning, uppföljning och beslut inom föreningen. Styrelsen ansvarar även för att värna ett samarbete med insamlingsstiftelsen Fogelstad och värna vänföreningens integritet som självständig organisation. Slutligen är också styrelsen ansvarig för kallelse och handlingar till årsmötet. 

REVISORER

17 § Föreningen ska ha två revisorer. Varje år väljs en revisor på två års mandattid så att mandatperioderna går omlott. 

VALBEREDNINGEN

18 § Valberedningen består av 3-5 ledamöter, varav en utses till sammankallande. I valberedningen får inte vara ledamot av vänföreningens eller stiftelsen styrelse ingå.