Styrelsens vision – Fogelstad 2.0

Där vi hör varandras röster

 

Vänföreningens styrelse vill med föreningens medlemmar utveckla och låta andan och arvet från Fogelstadsgruppen växa vidare. Vi tror att Fogelstadsgruppens tankar behöver förädlas och utvecklas till dagens samhälle och alla möjligheter och utmaningar samhället står inför.  Vi vill forma Fogelstadgruppens arbete och modell för demokratiutveckling till vår tid – vad kan dagens samhälle lära sig av historien för 100 år sedan och hur kan deras föredömliga arbete utgöra en bas för Fogelstad 2.0?

 

Digitaliseringen är megatrend som påverkar vårt samhälle, nu och även i framtiden. Med hjälp av digitaliseringen kan många röster höras och vi kan kommunicera med varandra på helt annorlunda sett än tidigare. Utöver alla fördelar som finns med digitaliseringen ser vi en stor risk och utmaning i samhället. Demokratin hotas genom att komplexa frågor ges för enkla svar, polariseringen mellan människor ökar och definieras utifrån identitet och nationalitet och nyheter kan fabriceras alldeles för enkelt genom robotar. Digitaliseringen har ännu inte nått demokratins potential på ett tillfredsställande sätt. Vi behöver skapa fler arenor för sam-tal (med betoning på sam, på mellanrummet mellan människor), för lyssnade, prövande och omprövande. Detta för att i en tid som vi menar akut behöver det stärka demokratin som livsform. 

 

Vänföreningen Fogelstad vill genom Fogelstad 2.0 och via dialogiska, lyssnande och prövande metoder och aktiviteter med (inte för) människor från många delar av samhället utveckla och understödja demokratiutveckling i andan av den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Medborgarskolans rektor Honorine Hermelin uttryckte tydligt vad syftet med verksamheten var då, vilket vänföreningen Fogelstad menar gäller än idag:

 

Skolan vara ”en fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar – klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar – så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa – medborgare!I demokratins väsen ligger något av detta att uppfatta och erkänna det ovanliga hos de vanliga människorna och låta det komma till sin rätt. En medborgarskola bör omfatta studium av samhällets problem, vanskligheter och möjligheter. Och detta bör ske under former, som låter samhällets innersta, mest levande och fruktbärande men ofta skymda och förstörda struktur komma till sin rätt: att vara ett samarbete mellan olikheter i anlag, i yrken, i erfarenheter, i livsåskådningar och i politiska övertygelser.

Styrelsen

Föreningen vill

 

Vänföreningen Fogelstad har, i enlighet med stadgarna, som uppdrag och ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda är att vara radikal och utmana vår samtid. Föreningen vill bland annat:

 

  • stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid. 
  • skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog.

 

Vi lägger särskild vikt vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism , jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning bildning och konst. All vår verksamhet sker i inkluderande och icke-diskriminerande anda och månar om att särskilt ge plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor.